SFERD is

Reacties SFERD

Gast
19-09-2019
Internationaal karakter en wetenschappelijke onderbouwing.
Gast
24-10-2010
kort & krachtig programma
Gast
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
Praktische presentaties, herkenbaar uit de praktijk (niet … read more

AfdrukkenE-Mail Adres

2018 SFERD Symposium

Datum:
wo, 12 sept 2018
Code:
SF18
Prijs v.a.:
€ 90
Plaats:
Veenendaal
200
Contactpersoon:

Omschrijving

SFERD – symposium 2018

Woensdag 12 september 2018, Veenendaal

Algemeen

Inleiding

De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) nodigt u van harte uit voor dit symposium.

Doel

ScoopVeiligheidsrisico’s bij het gebruik van flexibele endoscopen zijn bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd wijst al jaren op de risico’s. SFERD is 12 jaar bezig met de bundeling van kennis en kunde, hetgeen in 2016 resulteerde in het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen versie 4.0. Het SFERD bestuur is bezig met de samenstelling van het programma, met aandacht voor de actualiteit, de complexiteit van de reiniging en desinfectie, veiligheidsrisico’s en de consequenties voor de patiënt. dummyscoop

Doelgroep

 • CSA-R&D medewerkers
 • Verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen
 • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Medisch Technici
 • Klinisch Fysica
 • MDL-artsen
 • Artsen-microbioloog

Inschrijven

Tot 1 augustus 2018 geldt een vroegboekkorting. De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen tot 5 augustus €150,-.
Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie, zoals verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen en CSA-R&D medewerkers (geen DSMH!), (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen bij aanmelden voor 1 augustus: € 80,-.

Na 5 augustus 2018 geldt: De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen €168,-. Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen € 90,-.

Accreditatie

 • VHIG: 20 punten, categorie 2
 • vDSMH: 10 punten, categorie 5
 • SVN: 20 punten
 • VZI: 10 punten
 • kwaliteitsregister V&V-MDL: 6 punten
 • NVKF: 6 punten

Programma

Follow de SFERD

 • Ja, natuurlijk….
 • Ja, maar…..
 • Ja, en…..
 • Ja, van 8 tot 5….
 • Ja, toch…..

In het RIVM-rapport “beheersmaatregelen rondom het gebruik van endoscopendesinfectoren, stand van zaken naleving SFERD-handboek” worden de resultaten weergegeven van het onderzoek dat het RIVM verricht heeft naar de naleving van de aanbevelingen die in het SFERD-handboek worden gedaan. Dit onderzoek richt zich met name op de aanbevelingen van hoofdstuk 10, de procescontrole.

Uit de resultaten blijkt dat in meerdere instellingen diverse SFERD aanbevelingen/adviezen niet zijn geïmplementeerd. Het RIVM-onderzoek heeft zich niet gericht op de vraag waarom deze items niet zijn geïmplementeerd. De SFERD wil de workshops van deze middag richten op deze waarom-vraag. Tijdens de workshops wordt u in de gelegenheid gesteld om te discussiëren over redenen waarom adviezen niet geïmplementeerd zijn.

Programma

Vanaf 8.30 uur ontvangst en bezoek informatiemarkt.

Ochtendprogramma

9:10 - 9:15    

Opening door dagvoorzitter
Marco Mundt, MDL-arts, Flevoziekenhuis / Bergman Clinics

9:15 - 9:45    

Waarom zijn hulpstoffen (zoals Lefax, Indigo Carmin e.d) nodig bij een endoscopie?
Roy van Wanrooij, MDL-arts, Vumc

9:45   10:15    

Wat zijn de risico's van deze hulpstoffen voor patiënt en adequate R&D scoop
Ria van Huffel, lid SFERD / endoscopie-vpk, Vumc

10:15 - 10:45    

Validatie van de droogkast
Ernie Hesel, Service Manager, van Vliet Medical

10:45 - 11:15    

Koffiepauze en bezoek informatiemarkt

11:15 - 11:45    

Process II studie: onderzoek kweken complexe endoscopen
Arjen Rauwers, arts-onderzoeker MDL, Erasmus MC

11:45 - 12:15    

Procesregistratie als procescontrole?
John van Bergen Henegouw, lid SFERD / DSHM-DSRD, Hagaziekenhuis

12:15 - 12:45    

Toelichting RIVM-onderzoek Stand van zaken naleving SFERD-handboek, voorbereiding op workshops
Adrie de Bruijn, onderzoeker, RIVM

12:45 - 13:30    

Lunch en bezoek informatiemarkt

Middagprogramma

13:30 - 14:15    

Workshopronde 1

14:15 - 14:20    

Wisselen

14:20 - 15:05    

Workshopronde 2

15:05 - 15:35    

Theepauze en bezoek informatiemarkt

15:35 - 16:20    

Workshopronde 3

16:20 - 17:00    

plenaire terugkoppeling en discussie
dagvoorzitter

17:00 - 17:30    

Napraten onder het genot van een drankje

 

 Er zijn 4 workshops en 3 rondes onder begeleiding van SFERD-leden. U ontvangt ongeveer 10 dagen voor het symposium een mail waarmee u uw voorkeuren aan geeft. 

De workshops zijn:

 1. Functionele controle (kwartaaltesten)
  De functionele controles zoals de kanaalblokkadetest, kanaalaansluitbewakingstest en reinigingstest worden wel uitgevoerd, maar niet altijd met de voorgeschreven frequentie. De keuze en aanschaf van een surrogaatendoscoop blijkt een punt van aandacht. 
 2. Microbiologische controle (endoscoop)
  Endoscopen worden frequent technisch gecontroleerd, maar controle op reinheid loopt hierbij achter. Testen, die het SFERD-handboek beschrijft om eiwitten of bloedresten aan te tonen om zodoende meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de reiniging, worden zelden uitgevoerd. De microbiologische controle van endoscopen wordt in het SFERD-handboek als facultatief aangegeven. In iets minder dan de helft van de getoetste instellingen worden de endoscopen periodiek microbiologisch gecontroleerd. Brengt de NVMM-richtlijn daar verandering in? De controles van het spoelwater worden wel uitgevoerd, maar hiervoor worden diverse methoden toegepast.
 3. Technische systeemparameters
  Om een goede verificatiemeting van endoscopendesinfectoren en droogkasten uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de juiste systeemspecificaties te hebben. Het SERD-handboek biedt hiervoor met bijlage 6 en 7 een compleet overzicht van systeemparameters. Uit aangeleverde validatierapporten blijkt dat geen enkele instelling een compleet overzicht heeft van alle parameters.
 4. Uitvoering van verificatiemetingen
  De kwaliteit van de uitgevoerde verificatiemetingen blijkt in de praktijk erg uiteen te lopen. Meet- en testmethoden uit de ISO-norm worden niet altijd gebruikt. Instellingen worden aangeraden om de verificatierapporten kritisch te lezen en na te gaan of de metingen op de juiste wijze zijn uitgevoerd en de juiste conclusies zijn getrokken.

 

Dagverslag

Verslag 10e SFERD symposium 2018

P1050699Nadat Kees Ballemans het tiende SFERD symposium opent en de dagvoorzitter Marco Mundt voorstelt, wordt hij verrast door John van Bergen-Henegouwen. Na een korte toespraak overhandigt John een bos bloemen aan Kees als dank voor het organiseren van het 10e symposium.

De dagvoorzitter Marco Mundt is werkzaam als MDL-arts in het Flevoziekenhuis in Almere en bij de Bergman Clinics.

De eerste presentatie wordt gegeven door Dr. Sandjai Ramsoekh, MDL arts in het Amsterdam UMC locatie VuMC. Sandjai begint zijn presentatie over de geschiedenis van de endoscoop en de soorten poliepen, die worden geclassificeerd met de Paris of Kudo classificatie. Om afwijkingen, zoals poliepen zichtbaar te maken, worden diverse hulpstoffen gebruikt. De hulpstoffen worden gebruikt om meer contrast te krijgen, bij therapeutische interventies en het markeren van poliepen zodat het endoscopisch beeld verbetert. Sandjai legt aan de hand van beeldmateriaal genomen tijdens een scopie de diverse hulpstoffen uit, zodat het verschil met en zonder hulpstoffen duidelijk zichtbaar is.

Door Ria van Huffel, endoscopieverpleegkundige in Amsterdam UMC locatie VuMC, wordt ingegaan op aanvullende werkzaamheden m.b.t. de reiniging van de endoscopen waarbij hulpstoffen worden gebruikt. Ria begint haar verhaal over de diverse typen endoscopen en waarvoor deze gebruikt worden. Vervolgens laat zij per hulpstof zien hoe de endoscoop behandeld moet worden om de hulpstof uit de endoscoop te verwijderen, voordat deze machinaal wordt gereinigd en gedesinfecteerd. Ria heeft het SFERD geadviseerd dat in het concept kwaliteitshandboek versie 5.0 een alinea is opgenomen over hulpstoffen.

Ernie Hesel, Service manager van Van Vliet Medical, gaat in op de validatie van de droogkast. Hij neemt elke parameter die wordt genoemd in bijlage 7a onder de loep over de nut en noodzaak van de meting. Vervolgens maakt hij een vergelijking tussen de ISO 16442 met bijlage 7a van het Kwaliteitshandboek en geeft een aantal aanbevelingen aan de SFERD.

Na de koffiepauze presenteert Arjan Rauwers, arts-onderzoeker MDL in het Erasmus MC, de resultaten van de PROCESS2 studie waarbij onderzoek is gedaan in het kweken van complexe endoscopen zoals een ERCP en EUS scoop. Arjan gaat kort in op de resultaten van de PROCESS 1 studie waarbij 15% van de onderzochte endoscopen darm of orale flora bevatten en gedurende de studieduur de resultaten beter werden. Aan de PROCESS 2 studie hebben 75 instellingen meegewerkt. Via filmpjes en op papier is de sampling methode uitgelegd. Het resultaat van de PROCESS 2 studie levert hetzelfde resultaat op als de PROCESS 1 studie; 15% van de onderzochte endoscopen bevat darm of orale flora. Tevens laten de op het formulier ingevulde gegevens zien dat er een vorm van surveillance wordt uitgevoerd. In de verschenen richtlijn van de NVMM/SKMS m.b.t. het kweken van hoog-risico gastro-intestinale endoscopen wordt gebruik gemaakt van prevalentie onderzoek.

John van Bergen Henegouw, DSMH/DSRD in het Hagaziekenhuis, neemt ons mee hoe er gebruik kan worden gemaakt van geregistreerde gegevens in het software programma van de endoscopenwasdesinfector. John heeft endosscopendesinfectoren van de firma Wassenburg en maakt gebruik van de procesregistratie in Processmanager. Hij laat ons diverse statistieken zien waar hij aangeeft wat een DSRD met de procesregistratie gegevens kan doen. De mogelijkheden die de procesregistratie biedt, zijn een betere procescontrole door monitoring van de gegevens.

Als laatste voor de middagpauze gaat Adrie de Bruijn, wetenschappelijk onderzoeker van het RIVM, in op de resultaten in het rapport Beheersmaatregelen rondom het gebruik van endoscopendesinfectoren - Stand van zaken naleving SFERD-handboek. Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête die naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is verstuurd. Adrie gaat op de resultaten van diverse onderdelen van de beheersmaatregelen in. Uit de resultaten blijkt dat niet alle beheersmaatregelen zijn ingevoerd en de frequentie waarmee de controle moeten plaatsvinden niet wordt gehaald. De systeemparameters in bijlage 6 en 7 worden niet gebruikt tijdens de verificatiemetingen. Er is een grote variatie in de verificatiemetingen, waarvoor misschien een nieuwe richtlijn nodig is. De vervolgopdracht is het inzichtelijk maken waarom wordt afgeweken en wat daarvan de oorzaken zijn met de diverse veldpartijen.

Na de middagpauze wordt gestart met de verschillende workshops waaraan interactief deelgenomen kan worden.

Sprekers

John van Bergen Henegouw

John van Bergen Henegouw John van Bergen Henegouw is sinds 2005 DSMH/DSRD van het HagaZiekenhuis in Den Haag waar hij sedert 1984 werkzaam is.
Vanaf de oprichting van de SFERD in 2006 is John in de functie van secretaris van de werkgroep betrokken als afgevaardigde van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische hulpmiddelen.
Middels zijn contacten in het World Forum for Hospital Sterile Sciences leverde hij door voordrachten en posterpresentaties in vele landen een bijdrage bij het verspreiden van de Engelse versie van het SFERD Handboek naar collega’s in meer dan 35 landen. De Engelse versie werd inmiddels in het Spaans en Russisch vertaald.

Adrie de Bruijn

Adrie de Bruijn Adrie de Bruijn is wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Medische Technologie van het Centrum voor Biologische Geneesmiddelen en Medische Technologie binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Hij houdt zich bij het RIVM bezig met onderzoek en normalisatie van apparatuur, validatie en processen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen en aanverwante producten, zoals systemen voor het verpakken, testbevuilingen voor desinfecterende wasmachines en indicatoren.

Martijn Franken

martijn franken Martijn Franken is klinisch fysicus in het Bravis Ziekenhuis. Hij heeft de opleiding tot klinisch fysicus in het Atrium MC gevolgd na zijn studie aan de TU in Eindhoven. In 2009 is hij gestart in het Bravis Ziekenhuis. Daar is hij leidinggevende geweest van de afdeling Medische Technologie en is nu naast klinisch fysicus ook medisch manager van één de zorggroep waaronder ook de medisch ondersteunende afdelingen vallen. Binnen de SFERD vertegenwoordigt Martijn sinds maart 2013 de technische beroepsgroepen die deelnemen aan de Koepel Medische Technologie.

Ria van Huffel

Ria van HuffelRia van Huffel heeft haar inservice diploma A-Verpleegkundige alweer enige tijd geleden gevolgd in Ziekenhuis Amstelland aan de toenmalige S.O.V.A.Z te Amsterdam.
Na verschillende omzwervingen is zij op dit moment alweer ruim 10 jaar werkzaam als endoscopieverpleegkundige op de Polikliniek Maag-, Darm-, en Leverziekten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Op deze afdeling heeft zij in 2011 haar opleiding tot endoscopieverpleegkundige via de Erasmus Universiteit behaald. Tijdens haar werk als endoscopie verpleegkundige werd haar aandacht getrokken naar ‘de desinfectie’. Het reinigen en desinfecteren van endoscopen is in haar instelling op de endoscopenunit zelf gerealiseerd.
Al snel werd ‘de desinfectie’ haar aandachtsgebied. In 2013 heeft zij daarom de cursus ’Kwaliteit in Endoscopenbeleid’ gevolgd. Binnen de SFERD vertegenwoordigt Ria sinds 2015 de beroepsgroep V&VN MDL.

Marco Mundt

Marco Mundt Dr. Marco Mundt rondde in 2000 zijn studie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht af. In 2007 is hij gepromoveerd. In 2004 begon hij zijn opleiding tot MDL-arts en in november 2010 schreef hij zich in als maag-darm-leverarts. Sinds 2010 werkt dr. Mundt als MDL-arts in het Flevoziekenhuis in Almere en is daar ook EVR voorzitter van de afdeling MDL .
Zijn aandachtsgebieden zijn chronische darmziekten (IBD) en Advanced endoscopy (EUS/ERCP/EMR). Hij is zeer actief betrokken geweest bij de opzet van het Bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland en heeft hij gewerkt als toetsingscoördinator bij het Bevolkingsonderzoek Darmkanker Midden West.
In 2015 is dr. Mundt begonnen als medisch manager MDL bij de Bergman Clinics waarbij hij zich richt ontwikkeling van de MDL-Zorgprogramma’s. Dr. Mundt is actief betrokken geweest bij de organisatie van diverse symposia specifiek voor het MDL-vakgebied. Tevens heeft hij verschillende bestuurlijke activiteiten vervuld, waaronder voorzitter van de MIP commissie in het Flevoziekenhuis. Dr. Mundt heeft diverse medisch wetenschappelijk publicaties op zijn naam staan.

Angelique Fluitman

Angelique Fluitman Angelique Fluitman is DSMH en scopendeskundige bij Treant Zorggroep.
Na haar HBO opleiding heeft zij jaren in het onderzoek gewerkt bij het CLB(tegenwoordig stichting Sanguin) en het RIVM.
Bij het CLB heeft ze gewerkt aan onderzoek aan rode en witte bloedcellen op moleculair biologisch niveau.
Bij het RIVM heeft zij onderzoek verricht aan interleukinen. Na een verhuizing naar het noorden van Nederland en een sabbatical is zij vanaf 2008 werkzaam bij infectiepreventie.
Vanaf 2010 als DSMH en scopendeskundige bij Diaconessenhuis Meppel en vanaf 2012 bij Treant Zorggroep.

Sandjai Ramsoekh

Sandjai Ramsoekh Dr. Sandjai Ramsoekh rondde in 2005 zijn studie geneeskunde af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 is hij gepromoveerd op erfelijk darmkanker aan het ErasmusMC, daar was hij inmiddels begonnen aan zijn opleiding tot MDL-arts.
Eind 2013 is hij ingeschreven als MDL-arts en sinds 2014 werkt hij als MDL arts in het VUmc.
Zijn aandachtsgebieden zijn erfelijk darmkanker, coloninterventies (onder andere EMR) en leverziekten.

Patricia Smulders

Patricia Smulders Patricia Smulders is sinds 2010 de DSRD in Isala. Namens de SVN is zij vanaf 2016 lid van het SFERD. In 1999 is zij gestart als medisch microbiologisch analist op de Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten in Zwolle.

Ernie Hesel

Ernie HeselErnie Hesel is sinds 1986 na zijn technische opleiding begonnen als service monteur aan sterilisatie en desinfectie apparatuur bij Electrolux, die op dat moment de vertegenwoordiging hadden van Getinge wasmachines en sterilisatoren.
In 1992 ging hij de verkoop van de Getinge apparatuur. In 1994 is hij Service Manager geworden bij Getinge Nederland. IN 1997 heeft hij zijn eigen service organisatie gestart voor de service aan sterilisatie en desinfectieapparatuur.
In 1998 is hij in dienst getreden bij van Vliet Medical Supply BV als Service Manager. Hij is verantwoordelijk voor de service activiteiten in Nederland en heeft de nieuwste scopendroogkast alsmede validatieapparatuur voor scopendroogkasten ontwikkeld.
Ernie heeft thans zitting in de NEN, CEN/TC102 WG8 en ISO/TC198 WG13 normcommissies voor wasmachines en desinfectoren. Ernie heeft, via het normcommissie werk, een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en totstandkoming van de EN-16442 standaard voor scopendroogkasten.

Arjan Rauwers

Arjan RauwersArjan Rauwers is arts-onderzoeker in het Erasmus MC op het gebied van contaminatie van complexe flexibele gastro-intestinale endoscopen. In 2014 rondde Arjan zijn studie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht af. Aansluitend heeft hij gewerkt als arts-assistent niet in opleiding (ANIOS) op de afdeling Interne Geneeskunde in het OLVG.
Hierna hij in 2015 is gestart als PhD-student in het Erasmus MC. Samen met de onderzoeksgroep onder leiding van professor Margreet Vos en professor Marco Bruno heeft Arjan bijgedragen aan onder meer de landelijke Process Studies naar de prevalentie van contaminatie van duodenoscopen en lineaire echo-endoscopen.

Lucie van der Schaaf

Lucie van der SchaafLucie van der Schaaf is DSMH, scopendeskundige en deskundige infectiepreventie bij MC Groep en MC Slotervaart.
Na haar opleiding HLO Chemisch analist heeft zij 9 jaar in het laboratorium van Chrysal International gewerkt. In 2000 heeft zij de overstap gemaakt naar het ziekenhuis (MC Groep Lelystad) waarbij zij in eerste instantie als farmaceutisch analiste in de ziekenhuisapotheek gewerkt heeft. De jaren die erop volgen heeft zij eerst gewerkt als teamleidinggevende en later als kwaliteitsfunctionaris van de ziekenhuisapotheek, om vervolgens in 2008 aan de overstap te maken naar deskundige infectiepreventie.
Vanaf 2010 is zij eveneens werkzaam als DSMH en scopendeskundige in MC Groep. Begin 2014 verzorgt zij deze werkzaamheden ook in MC Slotervaart.

Carol te Beest

Carol te BeestCarol te Beest is DSMH en DSRD sinds 2015. Daarvoor was zij Deskundige Infectiepreventie. Carol is SFERD lid sinds het 1e uur. Ook is zij lid van de Normcommissie Steriliseren Steriliteit,  Lid van de congres commissie vDSMH, en lid van congres commissie WFHSS.

Foto's

Marco Mundt, dagvoorzitter. Planning werd strak bewaakt

Marco Mundt

Daar horen bloemen bij

10 jaar SFERD

4 Workshops, in 3 ronden

Workshops

Klik hier om een presentatie te starten met de overige foto's van het SFERD symposium.

Handboek

U kunt hier diverse versies van het SFERD handbook downloaden

Locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk VeenendaalMet 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

Evaluatie

De evaluatie van het vorige SFERD symposium in 2018 kunt u hier downloaden.

 

10 jaar SFERD – symposium

 

 


Categorie