SFERD is

Reacties SFERD

Gast
19-09-2016
SFERD 2016
- Goed in elkaar gestoken symposium.
- Top georganiseerd.
Gast
24-10-2010
Het heeft me meer duidelijkheid gegeven wat verschillende instanties doen, mbt endoscopen, reniging … read more
Nicole Bruins
19-09-2016
Sterke punten vond ik presentatie van Dhr. B. Baksteen,
- Luchtvaart herkenbaarheid.
- Alle … read more

AfdrukkenE-Mail Adres

2017 SFERD Symposium

Datum:
wo, 20 sept 2017
Code:
SF17
Plaats:
Veenendaal
200
Contactpersoon:

Omschrijving

SFERD – symposium 2017

Woensdag 20 september 2017, Veenendaal

Algemeen

Inleiding

De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) nodigt u van harte uit voor dit symposium.

Doel

ScoopVeiligheidsrisico’s bij het gebruik van flexibele endoscopen zijn bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wijst al jaren op de risico’s. SFERD is 11 jaar bezig met de bundeling van kennis en kunde, hetgeen in 2016 resulteerde in het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen versie 4.0. Het SFERD bestuur is bezig met de samenstelling van het programma, met aandacht voor de actualiteit, de complexiteit van de reiniging en desinfectie, veiligheidsrisico’s en de consequenties voor de patiënt. dummyscoop

Doelgroep

 • CSA-R&D medewerkers
 • Verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen
 • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Medisch Technici
 • Klinisch Fysica
 • MDL-artsen
 • Artsen-microbioloog

Inschrijven

Tot 1 augustus 2017 geldt een vroegboekkorting. De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen tot 1 augustus €148,-.
Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie, zoals CSA-R&D medewerkers, verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen bij aanmelden voor 1 augustus: € 78,-.

Na 1 augustus 2017 geldt: De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen €165,-. Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen € 88,-.

Accreditatie

VHIG: 20 punten, categorie 2
vDSMH: 10 punten, categorie 5
SVN: 20 punten
VZI: 10 punten
Accreditatie is aangevraagd bij de NVKF en kwaliteitsregister V&V-MDL

Dagverslag

verslag1Nadat Kees Ballemans het negende SFERD-congres opent, stelt hij de dagvoorzitter Dirk Jan Bac, MDL-arts in de Gelderse Vallei te Ede voor.
De dagvoorzitter heeft ervaring met audits van endoscopenafdelingen in het kader van visitaties door de vereniging voor MDL-artsen, waar ook reinigingsaspecten worden beoordeeld.

De eerste voordracht wordt gehouden door Henriette van der Sar, accountmanager van DEKRA (voorheen KEMA) dat de HKZ accreditaties uitvoert. DEKRA is zelf geaudit door de Raad van Accreditatie en daarmee geautoriseerd om op grond van normen audits in ziekenhuizen en kleinere zorginstellingen af te nemen en te certificeren.
Henriette licht de procedure toe die door DEKRA wordt uitgevoerd om de kwaliteit en patiëntveilige procedures in de instellingen vast te stellen. Kernbegrippen hierin zijn beoordeling van samenhang van organisatieonderdelen in relatie tot de geauditeerde afdeling, kwaliteits- en patiëntveiligheidscultuur, procedurebeschrijvingen, registraties van incidenten en leermomenten hiermee, interne audits, toepassing van de Plan, Do, Check, Act-cyclus en risico-analyses.
Certificering geldt voor 3 jaar waarna jaarlijks een heraudit gedurende een halve dag plaatsvindt. Her-certificering volgt na 3 jaar.
Vragen na de voordracht richten zich op de status van de HKZ-accreditatie in relatie tot andere vormen van accreditatie.

Bij afwezigheid van Anje Descamps presenteert An Surmont de wanhopige gang naar de NIAZ-accreditatie van het Academisch Ziekenhuis Sint-Lucas te Brugge.
De directie van het Sint-Lucas te Brugge wilde de NIAZ Accreditatie behalen, terwijl het scopenbeleid helemaal niet op orde was. In 2013 werd de aanvraag voor de NIAZ-audit op basis van het te overleggen dossier al door het NIAZ afgewezen. In 2014 volgde toch een audit en bleek dat dit resulteerde in 7 grote verbeterpunten, waaronder het scopenbeleid. Hiermee werd in oktober 2014 wel voorlopig de NIAZ accreditatie behaald, maar dienden een half jaar later alle verbeterpunten te zijn ingevuld. An Surmont was voor endoscopenbeleid de verantwoordelijk apotheker, waarover zij de Belgische gang van zaken toelicht. Het endoscopenbeleid werd van de basis af aan opnieuw in het ziekenhuis vormgegeven ten einde aan de normen in het SFERD handboek te voldoen. Hiertoe diende het ziekenhuis diverse grote investeringen te doen en in de aanloop tot voltooiing een aantal hiërarchie doorbrekende procedures te bewandelen. An kreeg van de Raad van Bestuur alle medewerking en budget om de benodigde faciliteiten en procedures te installeren. An licht toe hoe dit zijn beslag kreeg en oogstte veel ontzag en waardering door glansvol te slagen voor de heraudit van het endoscopenbeleid dat bijdroeg aan het behalen van de NIAZ accreditatie.

verslag3

Karin Verkuijlen, arbeidshygiëniste en hoger veiligheidskundige bij de ARBO-Unie brengt een presentatie over blootstelling aan desinfectiemiddelen. De aanleiding om aan dit onderwerp aandacht te besteden is een incident waarbij door morsen van het desinfectiemiddel perazijnzuur patiënten en medewerkers schade opliepen als gevolg van vrijkomende dampen.
Karin geeft kaders aan op grond waarvan een arbeidhygiënistische strategie tot stand komt. Zij geeft aan dat economische aspecten een lagere prioriteit dienen te hebben dan veiligheid van patiënt en medewerkers. Zij licht de risicobeoordeling van toegepaste desinfectantia toe en de informatie die tot de inschatting van de betreffende risico’s kan leiden. Bij de uitvoer van de strategie hebben zowel management als medewerker een rol die dient te leiden tot een veilige toepassing van deze middelen.

verslag2De arts-microbioloog Michiel van Rijn, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, bespreekt in een interactieve voordracht de ervaringen die hij als voorzitter van de NVMM-werkgroep voor de NVMM conceptrichtlijn “Kweken van endoscopen” heeft doorgemaakt.
Er blijken op de richtlijn meer dan 500 reacties met voorstellen van aanpassingen op de richtlijn te zijn ontvangen, leidend tot ca. 80 pagina’s door te werken opmerkingen. Michiel meldt dat in zijn visie ¾ van de voorstellen terecht lijken te zijn, hetgeen de werkgroep voor de beslissing stelt om de richtlijn aan te passen. In het interactieve deel van de presentatie probeert Michiel een indruk te krijgen van de globale mening op een aantal stellingen. De uitkomsten van de stemmingen neemt hij mee naar het overleg van de werkgroep de volgende dag, zodat deze besproken kunnen worden en waar nodig te integreren in het definitief stuk. De status van het definitieve voorstel zal een richtlijn zijn, waarvoor draagvlak bij de gremia vereist is om de uitvoering ervan te garanderen.

Na de lunch wordt Martijn Franken, klinisch fysicus in het Bravis ziekenhuis te Roosendaal, in de gelegenheid gesteld om een voordracht te houden over validatie op basis van de inhoud van het SFERD-handboek. Hij licht de wijze toe waarop hij in zijn ziekenhuis met de DSRD uitvoering gaf aan het validatiebeleid, gedeeltelijk door zijn eigen personeel en toetsend door een externe valideur. Hij polst door vragen aan de deelnemers in de zaal de wijze waarop validatie conform de voorstellen in het SFERD-handboek inmiddels werden ingevoerd. Martijn licht de voordelen van de invulling in het Bravis ziekenhuis toe. De constructie zoals het in het Bravis wordt uitgevoerd levert een kostenbesparing van 50% op.

Kees van der Meulen presenteert de ervaringen van microbiologische status van leenendoscopen in het Bravis ziekenhuis toe. Diverse leenendoscopen bleken bij aankomst in het ziekenhuis persisterende contaminaties te vertonen. Kees licht de evaluaties toe die leidden tot het advies in de organisatie om voorafgaand aan de inzet van leenendoscopen, gerepareerde endoscopen en nieuwe endoscopen steeds 2 keer de gehele voorreiniging, machinale reiniging en desinfectie en droging uit te voeren. De basis voor dit besluit bleken de uitslagen die werden verzameld van kweken en herkweken na complete desinfectieprocedures. De bevindingen en zijn advies leidden tot veel vragen in de discussie.

Ronald Wassenburg, managing directeur van Wassenburg Medical licht twee actuele zaken toe:

 • De gevolgen van de ingang van de Medical Device Regulation (MDR). Voor fabrikanten en gebruikers leidt dit tot meer dossiervorming, herbeoordeling van dossiers, meer tracebility en extra kwaliteitseisen te voldoen door de leverancier. Voor de gebruikers van medische hulpmiddelen kan dit leiden tot beperking van beschikbaarheid van sommige medische hulpmiddelen en verhoging van kosten. Een duidelijk voorbeeld van de wijziging van Medical Device Directive naar MDR is de verplichte beoordeling van ook bij reiniging betrokken instrumenten en apparatuur naast de reeds bekende stappen desinfectie en sterilisatie. Het betrekken van de reiniging levert veranderingen op voor momenteel triviaal beschouwde zaken als bv. raagborstels en voorreinigingsstations van bv. endoscopen op
 • Ronald licht de aanpassing van de ISO 15883-4 toe, de indeling van diverse typen endoscopen op grond van hun ontwerp en de gevolgen ervan voor de typetesting. Nieuw is dat machine en bijbehorende chemicaliën nu 1 zijn en als er nieuwe software geïnstalleerd wordt dan dient er opnieuw proces verificatie plaats te vinden.

Adrie de Bruijn, wetenschappelijk onderzoeker van het RIVM licht beheersmaatregelen rond het gebruik van endoscopendesinfectoren toe.
Hij stelt dat de veldnorm waarmee de kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen wordt gewaarborgd (het SFERD-handboek), bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken goed bekend is. Zijn conclusie op grond van de beoordeling van de ingevulde enquête is dat niet alle onderdelen zijn ingevoerd. Ook varieert de mate waarin het handboek wordt nageleefd sterk. Er is daardoor nog veel verbetering mogelijk in de manier waarop de eisen uit de veldnorm worden uitgewerkt, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Met de verificatie van de systeemspecificaties moet de zorginstelling aantonen dat de endoscopendesinfector en de endoscopendroogkast functioneren zoals de fabrikant dat heeft bedoeld. De jaarlijkse verificatie verloopt niet optimaal doordat de fabrikanten van de apparatuur niet alle systeemspecificaties verstrekken. Het is daardoor niet goed mogelijk om na te gaan of de apparatuur correct functioneert.

Adrie stelt dat er aandacht nodig is voor de frequentie waarmee de in het SFERD-handboek voorgeschreven testen en controles worden uitgevoerd en de technische uitvoering ervan. Zorginstellingen blijken hierbij vaak af te wijken van de voorgeschreven materialen en procedures. Door deze handelswijze kunnen onjuiste resultaten en conclusies over de kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen ontstaan. De resultaten van de enquête liggen nu bij de IGZ welke de opdrachtgever was.

met dank aan Carol te Beest en John van Bergen Henegouw

verslag4

 

Programma

Vanaf 8.30 uur ontvangst en bezoek tradeshow.

Dagvoorzitter: Dr. Dirk Jan Bac, MDL-arts Gelderse Vallei, Ede

          Ochtendprogramma (Onder voorbehoud)
9:15 - 9:30     Opening
Dirk Jan Bac, MDL-arts Gelderse Vallei, Ede
9:30   10:00     Externe audit door certificerende instantie 
Harriëtte van der Sar, accountmanager DEKRA, Arnhem  
Hoe gaat een externe auditor te werk bij een toetsing van een endoscopieafdeling, inclusief reiniging en desinfectie endoscopen?
10:00 - 10:45    

SFERD in het kader van NIAZ Qmentum België
An Surmont, ziekenhuisapotheker Algemeen Ziekenhuis St. Lucas, Brugge
Anje Descamps, hoofdvpk CSA Algemeen Ziekenhuis St. Lucas, Brugge
Ervaringen met invoering van het SFERD handboek in het kader van het behalen van de NIAZ Qmentum certificering. Wellicht zijn er thema’s uit het SFERD handboek niet geïmplementeerd in België en met welke onderbouwing?

10:45 - 11:30    

PAUZE, bezoek tradeshow

11:30 - 12:00    

Risico’s bij het werken met desinfectantia
Karin Verkuijlen, arbeidshygiënist/hoger veiligheidskundige ArboUnie
Wat zijn de risico’s bij het werk met desinfectantia, zoals bv perazijnzuur? Hoe kan ik me beschermen? Hoe ga ik om met incidenten?

12:00 - 12:30    

NVMM conceptrichtlijn “Kweken van endoscopen”
Michiel van Rijn, arts-microbioloog Ikazia, Rotterdam – vz NVMM-werkgroep
Welke kweekprocedure stelt de NVMM voor in haar richtlijn en wat is de onderbouwing hiervoor?

12:30 - 12:45    

Samenvatting ochtend; vragen en discussie
dagvoorzitter

12:45 - 13:45     LUNCH, bezoek tradeshow
          Middagprogramma
13:45 - 14:15    

(Kwartaal-)validatie in eigen beheer?
Martijn Franken, klinisch fysicus Bravis Ziekenhuis, Roosendaal
Op basis van praktijkonderzoek worden keuzes gemaakt ten aanzien van de uitvoering van (kwartaal)validaties. Heb ik een externe valideur nodig?

14:15 - 14:45    

Reprocessing van leenscopen
Kees vd Meulen, DSMH/DSRD Bravis Ziekenhuis, Roosendaal
Wat zijn mogelijke risico’s bij het inzetten van leenscopen? Wat zijn de resultaten van microbiologische controles van leenscopen?

14:45 - 15:30    

PAUZE, bezoek trade show

15:30 - 16:00    

Herziening ISO-15883
Ronald Wassenburg, managing director Wassenburg Medical BV
Binnen Europa wordt alweer een tijd gewerkt aan de herziening van de ISO-15883. Als deelnemer van de committee wordt een korte overview gegeven over de wijzigingen in de norm.

16:00 - 16:30    

Beheersmaatregelen rondom het gebruik van endoscopendesinfectoren.
Adrie de Bruijn, wetenschappelijk onderzoeker RIVM 
Hoe staat het veld er voor als het gaat om de naleving van het SFERD-handboek?

16:30 - 17:00    

Discussie en afsluiting 
dagvoorzitter

Sprekers

Dirk Jan Bac

Dirk Jan BacDr. Dirk Jan Bac werkte na het behalen van de artsenbul gedurende 5 jaar als tropenarts in Zuid-Afrika (1982-1987). Na de opleiding tot internist volgde hij de opleiding tot specialist maag-darm-leverziekten in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, die hij in 1995 afrondde. In deze periode vond ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar de complicaties van buikvocht bij patiënten met levercirrose (Spontane bacteriële peritonitis). Hierop promoveerde hij in1994 op een proefschrift getiteld “Spontaneous bacterial peritonitis: pathogenesis, diagnosis and management”.
Van 1996 tot 2008 was hij werkzaam als internist, maag-darm-leverarts in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam-Zuid, waarna de overstap volgde naar het Ziekenhuis Gelderse Vallei in maart 2008. Alhier is hij volledig werkzaam als maag-darm-leverarts met speciale belangstelling voor de ontstekingsziekten van de darm (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) alsmede de aandoeningen van galwegen en lever.

Martijn Franken

martijn franken Martijn Franken is klinisch fysicus in het Bravis Ziekenhuis. Hij heeft de opleiding tot klinisch fysicus in het Atrium MC gevolgd na zijn studie aan de TU in Eindhoven. In 2009 is hij gestart in het Bravis Ziekenhuis. Daar is hij leidinggevende geweest van de afdeling Medische Technologie en is nu naast klinisch fysicus ook medisch manager van één de zorggroep waaronder ook de medisch ondersteunende afdelingen vallen. Binnen de SFERD vertegenwoordigt Martijn sinds maart 2013 de technische beroepsgroepen die deelnemen aan de Koepel Medische Technologie.

Kees van der Meulen

Kees van der Meulen Kees van der Meulen is in september 1988 begonnen in de gezondheidszorg om uiteindelijk na wat ervaringen in de zorg/OK op de CSA terecht te komen. Hier heeft hij zijn LOI opleiding sterilisatie assistent en de kaderopleiding CSA afgerond. Na 6 jaar ervaring op de CSA is Kees als leidinggevende CSA in het Franciscus ziekenhuis Roosendaal aan de slag gegaan om na een kleine 3 jaar door te stappen naar het Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom als Teamleider CSA. In 2012 startte Kees als Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH/DSRD) in het toen nog fusie ziekenhuis wat inmiddels als Bravis ziekenhuis bekend staat.

Kees is 6 jaar bestuurslid van SVN geweest en is nu bijna 1 jaar bestuurslid VDSMH. Sinds 2009 is Kees lid van de normcommissie “steriliseren en steriliteit” bij NEN en actief in de commissie congres & leerplein VDSMH. Daarnaast is hij voor de afwisseling soms betrokken bij kort durende landelijke werkgroepen.

Adrie de Bruijn

Adrie de Bruijn Adrie de Bruijn is onderzoeker bij Centrum Gezondheidsbescherming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, op het terrein van de Medische Technologie.
Zijn deskundigheid ligt onder andere op het terrein de reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen. Een belangrijk deel van zijn werk binnen het RIVM bestaat uit het verrichten van onderzoek in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de beleidsafdeling van VWS. Daarnaast werkt hij mee aan het schrijven van de richtlijnen Steriliseren en Steriliteit en de daaraan gerelateerde internationale normen.

Harriëtte van der Sar

harrieëttevandersarHarriëtte van der Sar is werkzaam als account manager voor de Zorgsector bij DEKRA. In 2008 is zij gestart bij toenmalige KEMA Quality. In 2009 heeft DEKRA KEMA Quality overgenomen en in 2010 is de naam ook definitief gewijzigd. DEKRA sinds eind jaren 90 ervaring in het toetsen, certificeren van zorgorganisaties -en praktijken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Wij bieden een breed scala aan onafhankelijke auditing- en certificeringsdiensten onder accreditatie. Een DEKRA certificaat voorziet in de behoefte om goede zorg zichtbaar te maken en veiligheid/kwaliteit van de zorgverlening steeds verder te verbeteren. In ziekenhuizen worden kwaliteit- en veiligheidstoetsingen uitgevoerd waaronder ook voor het HKZ schema Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen.

Karin Verkuijlen

Karin VerkuijlenKarin Verkuijlen is arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige, werkzaam bij Arbo Unie. Voor deze arbodienst werkt zij voor diverse organisaties om ze te ondersteunen bij het optimaliseren van werkomstandigheden.
Haar werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van bestaande werkplekken, nieuwbouw en herontwerp, blootstellingsmetingen en het geven van beleidsadvies, voorlichting en training.

An Surmont

An SurmontAn Surmont heeft na haar Master Farmaceutische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent zich gespecialiseerd als ziekenhuisapotheker op de Vrije Universiteit te Brussel. Na de basisopleiding reinigen en steriliseren voor sterilisatiemedewerker heeft An haar postgraduaat Management CSA behaald.
An heeft jarenlange ervaring als ziekenhuisapotheker in het Burgelijke Ziekenhuis Ronse en sinds 2001 in het AZ Sint Lucas Brugge. Daar is zij eindverantwoordelijke voor de centrale sterilisatie en het scopenbeleid.
Sinds 2014 is An bestuurslid van de Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis.

Anje Descamps

anjedescampsAnje Descamps heeft is na haar opleiding verpleegkundige A1 jarenlang werkzaam geweest als operatieverpleegkundige. Vervolgens heeft Anje de basisopleiding reinigen en steriliseren voor sterilisatiemedewerker en het postgraduaat management CSA gevolgd.
Na het behalen van haar kaderopleiding voor leidinggevenden is Anje sinds 2012 werkzaam als diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling in het AZ Sint Lucas Brugge.
Sinds 2013 is Anje bestuurslid van de Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis.

Ronald Wassenburg

Ronald WassenburgRonald Wassenburg is in 1992 na zijn technische opleiding begonnen in het familiebedrijf opgericht door zijn vader in 1984. Dit was de periode waarin het bedrijf Wassenburg de eerste endoscopen washers in Nederland op de markt bracht. In die periode heeft hij zich veel bezig gehouden met de productontwikkeling op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.
Gedurende zijn loopbaan heeft er veel ontwikkeling plaats gevonden op het gebied van Medical Device regelgeving en specifieke regelgeving op het gebied van endoscopen reinigings- en desinfectie apparatuur zoals de EN-ISO-15883 standaard.
Ronald heeft via het normcommissie werk een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de EN-ISO 15883 standaard. Vandaag de dag geeft Ronald samen met zijn broer Arno leiding aan de Wassenburg groep waar inmiddels ca. 400 mensen werkzaam zijn.

Foto's

Dr. Dirk Jan Bac, dagvoorzitter: "Ik maak instrumenten juist VIES".

Dirk Jan Bac

De toestand in België

Presentaties

Het getekend verslag; Een groot succes

Het getekend verslag

Iedereen was erg enthousiast over het getekende verslag. Klik op de foto voor een vergroting

Getekend Verslag

Klik hier om een presentatie te starten met de overige foto's van het SFERD symposium.

Handboek

U kunt hier diverse versies van het SFERD handbook downloaden

Locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk VeenendaalMet 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

Evaluatie

De evaluatie van het SFERD symposium 2017 kunt u hier downloaden.

 

10 jaar SFERD – symposium

 


Categorie