Met dank aan

Reacties Lucht

Said Falloun
04-07-2017
3-daagse training Luchtbeheersing Operatiekamers
Bewust geworden van de risico`s op wondinfecties op de operatiekamer.
Gast
22-05-2016
Symposium Luchtbehandeling operatiekamer
- Duidelijk, gericht symposium van verschillende disciplines.
Gast
28-03-2018
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer, Back to Basic
- Kwaliteit van de beste sprekers
- Inhoud
- presentaties binnen gegeven tijd.

AfdrukkenE-Mail Adres

2015 Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer

Datum:
vr, 17 apr 2015
Code:
LBOK
Prijs v.a.:
€ 165
Plaats:
Veenendaal
100
Contactpersoon:

Omschrijving

“Nieuwe Richtlijnen van de WIP en de VCCN”

Algemeen

Inleiding

Recent verschenen richtlijnen, van de WIP en van de VCCN, geven een groot aantal aanbevelingen over de luchtbehandeling in operatiekamers. In Nederlandse ziekenhuizen worden in het algemeen twee luchtbehandelingprincipes toegepast. De twee systemen zijn een mengend luchtbehandeling-systeem en een luchtbehandelingsysteem met een verdringende Unidirectionel Flow (UDF).

“De huidige situatie is dat vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen beschikken over een of meerdere operatiekamers uitgerust met UDF of vergevorderde plannen hebben daarin te voorzien.” (WIP richtlijn).

Vanuit orthopedisch oogpunt (NOV) is er een voorkeur om gewrichtsprothesen, maar ook andere implantaten onder een UDF te implanteren.

Dit symposium helpt u bij het toepassen van de richtlijnen in de praktijk. Hierbij worden nieuwbouw, verbouw, monitoring en het juiste gebruik van het UDF systemen worden belicht.

Of een patiënt na een operatie een wondinfectie krijgt hangt van veel factoren af. De risico’s zijn te beïnvloeden vanuit het oogpunt van:

 • De patiënt
 • De medewerkers / de operateur
 • De organisatie
 • De bouwkundige / technische aspecten

De luchtbehandeling beoogt het risico op een postoperatieve wondinfectie te verkleinen door het verminderen van het aantal deeltjes met micro-organismen dat tijdens de operatie in de operatiewond komt.

Een aantal kernvragen worden tijdens het symposium beantwoord:

 • Welke (ver-) bouwkundige keuzen dienen gemaakt te worden en hoe?
 • Welke rollen heeft een manager van de operatiekamer bij de (ver-) bouw, inrichting, organisatie en managen van de medewerkers en artsen?
 • Welke taken hebben de kwaliteitsmedewerker /Deskundige Infectiepreventie?
 • Welke rol hebben de gebruikers die werken in de operatiekamer

Doelgroep

 • Deskundigen Infectiepreventie en Medisch Microbiologen
 • Orthopeden en andere chirurgen
 • Leden infectiepreventie commissie / werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers / medewerkers operatiekamer
 • Managers / medewerkers technische dienst ziekenhuizen
 • Installateurs / aannemers / validatiebureaus / etc.

Leden van VHIG, NVTG, VCCN en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs (€165,-). Kies bij het inschrijven doelgroep 2. 
Orthopeden en andere chirurgen betalen €235,- (doelgroep 3)
Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief van €185,-.

Certificering

Accreditatie wordt aangevraagd voor: VHIG, NVTG, NVLO

Accreditatie verleend:

 • GAIA-ABAN (NOV): 6 punten

Programma

Programma

8:30 - 9:30     Ontvangst + inschrijven en bezoek tradeshow
9:30 - 9:45     Opening dagvoorzitter
9:45 - 10:15    

Prof. dr. P. J. (Peterhans) van den Broek, infectioloog, voorzitter Expertgroep WIP
Preventie van postoperatieve wondinfecties en de WIP- en VCCN- richtlijnen luchtbehandeling operatiekamers
Bekeken vanuit de 2 richtlijnen wordt in een breder kader de preventiemaatregelen tegen POWI’s besproken.

10:15 - 10:45    

F.W. (Frans) Saurwalt, Technisch manager contamination control (Kropman)
Prestatie-eisen voor luchtbehandeling
De prestatie-eisen worden beschreven en besproken wordt hoe deze gemeten worden in de praktijk.

10:45 - 11:15     Koffiepauze, bezoek tradeshow
11:15 - 11:45    

ing. A.A.L. (Roberto) Traversari, Senior Adviseur/onderzoeker TNO
Monitoring en validatie van de luchtbehandeling
Wat zijn de resultaten bij verschillende situaties bij het opereren onder UDF

11:45 - 12:05    

C. (Carolien) Oldenkamp - Berkelaar, deskundige infectiepreventie GRIP
Microbiologisch onderzoek op de OK!
De meerwaarde van het verrichten van de bepaling van het aantal KVE’s op de operatiekamer tijdens ingrepen.

12:05 - 12:35    

Dr. G.H.I.M. (Geert) Walenkamp, emeritus hoogleraar orthopedie
Orthopedische overwegingen in een “ frisse UDF wind” , met nieuwe richtlijnen in de hand
De nieuwe WIP en VCCN richtlijn worden bezien vanuit de behoefte van de orthopedische praktijk, de wens tot optimale infectie preventie, en verantwoord gebruik van de technische mogelijkheden.

12:35 - 13:30     LUNCH, bezoek tradeshow
13:30 - 14:00    

M. (Mimoen) Ahmidi, leidinggevende operatiekamer + voorzitter NVLO
Hoe pak ik de nieuwbouw of verbouw van operatiekamers aan?
Verbouw en nieuwbouw vanuit het oogpunt van de manager

14:00 - 14:30    

Drs. G. W. J. (Gerard) Gerritsen, manager kwaliteitsbureau Rijnstate Arnhem
Geen verbouwing zonder PRI (Prospectieve Risico Inventarisatie)
Stel het risicoprofiel op voordat je een operatiekamer gaar verbouwen of nieuw bouwen.

14:30 - 15:00    

Ir. H. (Henk) Postema, adviseur Deerns ingenieursbureau
Het samenspel van techniek en gebruikers

15:00 - 15:30     Theepauze, bezoek trade show
15:30 - 16:00    

F.H. (Frans) Ploegstra MA MHBA, deskundige infectiepreventie
De bijdrage van de deskundige infectiepreventie aan het voorkómen van postoperatieve wondinfecties.
In het vervolg op de ochtendlezing wordt deze presentatie verder verbreed naar de preventie van wondinfecties. Hierbij wordt ingegaan op het luchtbeheersplan, observeren van gedrag en de rol van surveillance als onderdeel van het veiligheidsprogramma.

16:00 - 16:30    

A.J. (Marijke) Bilkert-Mooiman, senior inspecteur IGZ
Hoe gaat IGZ toetsen of aan de richtlijnen wordt voldaan ?

16:30 - 17:00     Plenaire vragen stelrondje met sprekers panel
17:00 - 17:30     Afsluiting met hapje en drankje

Sprekers

Peterhans van den Broek

 

Peterhans van den BroekProf dr. P.J. van den Broek , Hoogleraar en internist
Peterhans Van den Broek studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde in 1986. Hij specialiseerde zich in ziekenhuisbacteriën en ziekenhuisinfecties. In 2000 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten, in het bijzonder de preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties.Van den Broek is binnen zijn specialisme een autoriteit. Hij is lid van talrijke adviescommissies, verenigingen en werkgroepen op het gebied van de infectieziektebestrijding. Prof. Van den Broek is nauw betrokken bij het opstellen van de naar schatting 150 richtlijnen, die bovendien bij voortduring moeten worden bijgesteld.

Frans Saurwalt

 

Frans SaurwaltDhr. F. Saurwalt, Technisch manager contamination control
Frans Saurwalt is , als technisch manager contamination control bij Kropman, al meer dan 25 jaar betrokken bij ontwerpen, bouwen en testen van "schone ruimten" over de hele range van toepassingen, waaronder operatiekamers, CSA's en bereidingsapotheken. Frans is oud voorzitter en erelid van de VCCN en voorzitter van de ICCCS en ICEB. Hij is nationaal betrokken (geweest) bij de totstandkoming van de recente WIP richtlijn over luchtbehandeling, de totstandkoming van VCCN RL7 en het huidige werk aan VCCN RL8 rond 'monitoring in gebruik' en RL 10 over "luchtdoorlatendheid van gebouwschillen". Internationale bijdragen betreffen CEN TC156 WG18 Hospital ventilation, ISO TC209 WG3 "test methods" (ISO 14644-3) en WG4 "Design, construction and startup" (ISO-14644-4).

Carolien Oldenkamp

 

Carolien Oldenkamp - BerkelaarMevr. C. Oldenkamp - Berkelaar, Deskundige infectiepreventie
Carolien Oldenkamp heeft in 1995 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Daarvoor heeft zij jarenlang ervaring opgedaan als medisch microbiologisch analist in een academisch  ziekenhuis en als ziekenhuishygiënist in een algemeen ziekenhuis.

Carolien verzorgt al jarenlang audits infectiepreventie in operatiekamers van klinieken en ziekenhuizen. Hierbij verricht ze regelmatig metingen naar kolonie vormende eenheden tijdens operaties.

Geert Walenkamp

 

Geert WalenkampDhr. H.I.M. Walenkamp , emeritus hoogleraar orthopaedische chirurgie
Geert Walenkamp studeerde medicijnen aan de Universiteit van Nijmegen en specialiseerde zich aansluitend aan het Radboud ziekenhuis tot orthopaedisch chirurg. Hij promoveerde op Gentamicine kralen, de toen nieuwe lokaal antibiotische behandelingsmethode voor bot- en gewrichtsinfecties. Sinds 1982 was hij werkzaam aan de Universiteit van Maastricht en het academisch ziekenhuis aldaar: sinds 1987 als hoofddocent, sinds 2007 als hoogleraar afdelingshoofd. In 2010 is hij met vervroegd pensioen gegaan, maar nog (afnemend) betrokken bij onderzoeksprojecten en publicaties. Zijn wetenschappelijk onderzoek en publicaties richtte zich op behandeling van dagelijkse orthopaedische aandoeningen (tennisarm, schouderklachten, steunzolen) enerzijds, en op orthopaedische infecties anderzijds: pharmacokinetiek van lokale antibiotische behandelingen (gentakralen, gentavliezen, spacers), en de resultaten van behandeling van met name postoperatieve wondinfecties, osteomyelitis en prothese infecties. In Maastricht werd sinds 1982 een last resort functie vervuld voor orthopaedische infecties en een groot aantal osteomyelitiden en prothese infecties behandeld. Hij was lid van een ruim aantal consensus en richtlijn commissies (inter)nationaal, waarbij vooral ook gefocust werd op preventie van infecties. Hij was een van de oprichters van de European Bone and Joint Infection Society in 1982, en erelid sinds 2006.

Frans Ploegstra

 

Frans PloegstraDhr. F.H. Ploegstra, MA MHBA, Deskundige Infectiepreventie / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie, Antonius Ziekenhuis Sneek en is daarnaast actief betrokken bij het infectiepreventiebeleid voor diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Bij goede zorgverlening zijn vertrouwen in veiligheid en deskundigheid leidende principes. Infectieproblemen doen dit vertrouwen wankelen. Om het vertrouwen vast te houden is maximale transparantie gewenst ten aanzien van de risico’s die patienten lopen, het preventiebeleid en de uitkomsten hiervan. Frans Ploegstra probeert op innovatieve wijze verpleegkundigen en verzorgenden zo te stimuleren dat zij, vanuit het principe dat risicomanagement onderdeel is van het dagelijkse professionele handelen, ten aanzien van infectiepreventie zelf willen aan tonen goede zorg te leveren (trots op eigen deskundigheid). Het einddoel is dat patiënten en cliënten er terecht op kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen voldoet aan professionele normen.

Marijke Bilkert

 

Marijke BilkertMevr. M.A.J. Bilkert - Mooiman, Senior inspecteur
Marijke Bilkert werkt al meer dan 25 jaar bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu als senior inspecteur. Zij heeft een laboratorium opleiding microbiologie gevolgd. Op het laboratorium voor ziekenhuisepidemiologie leerde zij de noodzaak van hygiëne en infectiepreventie. Dat leidde er toe dat zij later een baan zocht als ziekenhuishygiënist (nu deskundige infectiepreventie). In die periode volgde zij de post HBO-opleiding ziekenhuishygiëne. Sinds 1985 werkt zij bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Via vooral thema toezicht participeerde zij in vele inspectie onderzoeken op het gebied van infectiepreventie in zorginstellingen, zoals algemeen infectiepreventie beleid, antibioticabeleid, desinfectie, infectiepreventie op de OK’s, veiligheid bij endoscopen enzovoort.

Gerard Gerritsen

 

Gerard GerritsenDrs. G. W. J. Gerritsen, Kwaliteitscoördinator
Gerard Gerritsen is sinds 1993 kwaliteitscoördinator in het Rijnstate Ziekenhuis (754 bedden) te Arnhem en sinds 2000 manager kwaliteitsbureau . Daarnaast vertegenwoordigt hij in het management team van Rijnstate de gebieden kwaliteit, veiligheid en risicomanagement. Rijnstate is een groot topklinisch ziekenhuis en heeft ziekenhuislocaties in Arnhem, Velp en Zevenaar en een polikliniek in Arnhem-Zuid. Van 1978 tot 1988 is hij als fysiotherapeut werkzaam geweest in een algemeen ziekenhuis en 2 jaar in een instelling voor zwakzinnigenzorg. Van 1988 tot 1993 was hij beleidsfunctionaris voor de dienst Diagnostiek en Behandeling en tevens voorzitter van de Ondernemingsraad.

In 1997 is hij afgestudeerd in de beleidswetenschappen richting bedrijfskunde. De huidige invulling van zijn takenpakket is gebaseerd op de combinatie van kennis en ervaring in het primaire en het bestuurlijke proces van een ziekenhuis. Centraal daarin staat het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg op basis van Total Quality Management en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de beleidscyclus van het ziekenhuis. De Plan- Do- Check- Act cyclus wordt in deze beleidscyclus als een belangrijk hulpmiddel gezien. De heer Gerritsen is zowel als INK-auditor en NIAZ auditor opgeleid. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het interne auditbeleid van het ziekenhuis. Een groot aantal audits (intern en extern) zijn de afgelopen jaren door hem uitgevoerd. Naast de functie van kwaliteitscoördinator geeft hij leiding aan het kwaliteitsbureau (14 medewerkers) dat als kerntaak heeft het NIAZ-kwaliteitssysteem op alle locaties te implementeren en te borgen. In 2000 heeft Rijnstate als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland hiervoor de Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding van het INK ontvangen. In 2004, 2008 en 2013 de NIAZ accreditatie, waarbij in 2013 tevens het predikaat "eerste best practice NIAZ ziekenhuis" werd verkregen.

Hij is zes jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg geweest,9 jaar lid van de Raad van Bestuur van een centrum voor Autisme en is nu bestuurslid van het tijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Daarnaast adviseert hij andere instellingen op het gebied van kwaliteitszorg en risicomanagement en verzorgt opleidingen op maat. Een aantal publicaties op het gebied van integrale kwaliteitszorg en risicomanagement zijn van zijn hand verschenen.

Roberto Traversari

Roberto TraversariRoberto Traversari, onderzoeker en adviseur bij TNO DuCHA
Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Dutch Centre for Health Assets (DuCHA) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD). Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en is lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’. Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

Henk Postema

Henk PostemaIr. H. C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland.
Ir Henk C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland. Naast een lange ervaring bij diverse ingenieursbureaus waar Henk vooral actief is geweest met ziekenhuisprojecten waaronder diverse OK-projecten van meerdere ziekenhuizen heeft Henk ook nog zo’n 10 jaar in het Radboudumc gewerkt waar hij onder andere betrokken is geweest bij het ontwerp van de luchtbeheersing van de nieuwe OK’s in het nieuwe heelkunde gebouw. Tijdens zijn werk bij het Radboudumc heeft Henk zich o.a. ingezet voor het maken van goede afspraken, over de kwaliteit van de luchtbeheersing, tussen Hoofd OK en de afdeling Technisch Beheer. Met deze afspraken is de kwaliteit van de luchtbeheersing van de OK’s geborgd en ligt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft. Tijdens het OK-symposium in 2010 bij het Radboudumc heeft Henk daarover een toelichting gegeven. In 2013 heeft Henk een bijdrage geleverd aan de driedaagse training over operatiekamers van de NVTG. Na zijn ervaring bij het Radboudumc werkt Henk weer als senior adviseur bij Deerns.

 

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer. Klik hier om de presentatie te starten.

Evaluatie

De evaluatie van het Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer kunt u hier downloaden.

Locatie

Van der Valk Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal

Met 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

 Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

 

  


Categorie